Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα  του μηνός του έτους  μεταξύ
 

1) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «151 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «151 REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 146692201000, Α.Φ.Μ. 996966711 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 124β, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή της Ισαάκ Σάκη Λεών του Μωρίς (εφεξής καλούμενη «εκμισθώτρια»)

2) Του …….. του ……. , με Α.Φ.Μ. ……. και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) …… , κατοίκου ……, επί της οδού ….. αρ. …. (εφεξής καλούμενος «μισθωτής»)

Και

3) Της …… του ……, με Α.Φ.Μ. …… και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) …. , κατοίκου …., επί της οδού …. αρ. …. (εφεξής καλούμενη «εγγυήτρια»)
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. Αντικείμενο σύμβασης. Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας η εκμισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή/στη μισθώτρια τη χρήση του μισθίου και ο μισθωτής/η μισθώτρια να καταβάλλει το μίσθωμα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος.
 2. Σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ρυθμίζονται από α) τους όρους του παρόντος, β) τον Κανονισμό Χρήσης Κτιρίου (εφεξής «Κανονισμός»), όπως εκάστοτε ισχύει, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει γνωστοποιηθεί στον μισθωτή/στην μισθώτρια και έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν/αυτή, είναι δε διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.project151.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ τους σύμβασης, γ) τις οδηγίες, ήτοι οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική κατεύθυνση και υπόδειξη της εκμισθώτριας ή/και του διαχειριστή του κτιρίου που δίδεται δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή/και εξουσιοδοτημένων συνεργατών αυτών και αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μισθωτών και τρίτων προσώπων για τη χρήση του κτιρίου (διαμερισμάτων και κοινόχρηστων χώρων) και του περιβάλλοντος χώρου και δ) το νόμο. Όλες οι ρυθμίσεις των ανωτέρω υπό α) έως δ) θεωρούνται ουσιώδεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται σε αυτές αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
 3. Μίσθιο. Ως μίσθιο νοείται το υπό στοιχείο …. διαμέρισμα, με καθαρή επιφάνεια …. τετραγωνικά μέτρα και μεικτή επιφάνεια …. τετραγωνικά μέτρα του …. ορόφου πολυώροφης οικοδομής, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου αρ. 63 («Project 151»), ιδιοκτησίας της εκμισθώτριας, κάτοψη του οποίου είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση project151.gr.
 4. Μίσθωμα. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των …… ευρώ και 00 λεπτών (…..). Χρόνος καταβολής του μισθώματος ορίζεται η πρώτη ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, ήτοι η ημέρα υπογραφής του παρόντος καθώς και κάθε επόμενου μηνός από το μήνα υπογραφής του παρόντος, η οποία αντιστοιχεί σε αριθμό στην ημέρα έναρξης της μίσθωσης, και αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός, μέχρι την λήξη της μίσθωσης. Ειδικώς συμφωνείται, ότι το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα καλύπτει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης τις δαπάνες χρήσης του μισθίου, ήτοι αυτές που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την ύδρευση, την αποχέτευση και την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και τα έξοδα που αφορούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων και των ανελκυστήρων, τη χρήση του χώρου εκγύμνασης (Fitness Room) και του εξοπλισμού του, του χώρου ανάπαυσης (Lounge) του κτιρίου, καθώς και του χώρου στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ειδικά για τα διαμερίσματα του πέμπτου (5ου) ορόφου της οικοδομής, το μίσθωμα καλύπτει και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ορισμένου από την εκμισθώτρια τμήματος της ταράτσας.
 5. Χρήση μισθίου. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατοικία του μισθωτή.

5α.  Παράταση μίσθωσης. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, το μίσθωμα θα είναι αυτό που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του project 151 την ημέρα έναρξης της παράτασης.

 1. Τρόπος και απόδειξη καταβολής του μισθώματος. Το μίσθωμα καταβάλλεται με χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της οποίας καταχωρίσθηκαν από το μισθωτή/τη μισθώτρια για την καταβολή της εγγύησης κατά τη διαδικασία κράτησης του μισθίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εκμισθώτριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.project151.gr. Η περιοδική χρέωση της κάρτας για την καταβολή του μισθώματος κατά τα οριζόμενα στο παρόν, θα πραγματοποιείται από πάροχο σχετικών υπηρεσιών. Η εκμισθώτρια δε διατηρεί κανένα από τα στοιχεία της κάρτας, μέσω της οποίας καταβάλλεται το μηνιαίο μίσθωμα, και δε φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία τους. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται είτε με έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα εκδίδεται από την προαναφερθείσα τράπεζα ή από τον πάροχο των υπηρεσιών χρέωσης της ανωτέρω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, με τον οποίο θα είναι συμβεβλημένη η εκμισθώτρια, είτε με αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την εκμισθώτρια. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο σχετικά με την καταβολή του μισθώματος, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης με μάρτυρες ή ένορκες βεβαιώσεις αποκλείεται.
 2. Διάρκεια της μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ……. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η …… και ημερομηνία λήξης η ……..
 1. Εγγύηση. Ο μισθωτής καταβάλλει σήμερα στην εκμισθώτρια ποσό (εγγύηση) ύψους ……. ευρώ και 00 λεπτών (…….€). Η εγγύηση παρακρατείται από την εκμισθώτρια καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και αποδίδεται στο μισθωτή/στη μισθώτρια κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης ή αμέσως μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της. Η εκμισθώτρια δύναται να συμψηφίσει μονομερώς οποιαδήποτε τυχόν απαίτησή της κατά του μισθωτή/της μισθώτριας εξαιτίας προκληθέντων εκ μέρους του τελευταίου/της τελευταίας ζημιών στο διαμέρισμα, τον εξοπλισμό, τους κοινόχρηστους χώρους και τον κοινόχρηστο εξοπλισμό, με την απαίτηση για επιστροφή της εγγύησης. Αποκλείεται απολύτως και σε κάθε περίπτωση ο συμψηφισμός της εγγύησης με οφειλόμενα μισθώματα.
 1. Εγγυητής. Την ευθύνη για την πραγματική και προσήκουσα καταβολή των μισθωμάτων από το μισθωτή/τη μισθώτρια αναλαμβάνει και ο εγγυητής, ο οποίος δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι παραιτείται από την ένσταση διζήσεως.
 1. Τύπος και τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας. Ο έγγραφος τύπος ορίζεται ως συστατικός της σύμβασης μεταξύ των μερών. Τροποποιήσεις του παρόντος είναι δυνατό να γίνουν αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.
 1. Εφαρμοστέο δίκαιο-Αρμόδια δικαστήρια. Για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μερών εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε μεταξύ τους διαφοράς αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Ο μισθωτής/Η μισθώτρια προέβη ελεύθερα και κατόπιν διαπραγματεύσεων, δια της ιδιόχειρης συμπλήρωσης μη προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων, στις ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες δεν αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη σύναψη της μισθωτικής σύμβασης:

ΠΑΡΕΧΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ για την επεξεργασία από την εκμισθώτρια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτή λαμβάνει στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης αλλά και οποιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης μου με αυτή, εφόσον η επεξεργασία αφορά την άσκηση δικαιωμάτων και την εκπλήρωση υποχρεώσεων, νομίμων ή συμβατικών, που απορρέουν από τις μεταξύ μας έννομες σχέσεις.

 ΠΑΡΕΧΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ για χρήση από την εκμισθώτρια των μέσων παρακολούθησης και καταγραφής των κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την ασφάλεια των προσώπων και του κτιρίου, καθώς και για την τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας και καλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και του κοινόχρηστου εξοπλισμού.

 Για την παρούσα μίσθωση έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 158039/15-6-2018 – ΝΥ6ΤΧ-0ΑΡΥW-50CP1-D Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο μισθωτής/Η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή του παρόντος την καταχώριση των στοιχείων της μίσθωσης εκ μέρους της πωλήτριας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ-ΑΑΔΕ (TaxisNet).

Το παρόν μισθωτήριο συντάχθηκε σε πέντε (5) σελίδες, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται δε από αυτούς ως ακολούθως και ο καθένας λαμβάνει από ένα όμοιο αντίγραφο.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

H Project 151 έχει κάνει όλα τα βήματα για συμμόρφωση με τους κανόνες GDPR που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή ένωση από 25 Μαΐου 2018. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους νέους όρους χρήσης για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.