Η εταιρεία «151 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 146692201000 – εφεξής «η Εταιρεία»), σεβόμενη την ιδιωτικότητα των πελατών και των συνεργατών της, αλλά κάθε άλλου προσώπου, λαμβάνει κάθε αναγκαίο και προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρο για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων από τυχόν παράνομη επεξεργασία. Στη συνέχεια, αναφέρεται ευσύνοπτα η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιέρχονται στην κατοχή της με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως με τη χρήση της ιστοσελίδας της και άλλων διαδικτυακών τόπων, τους οποίους διατηρεί και ελέγχει.  

Ι. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικών Δεδομένων)

1.  Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

α. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου («υποκείμενο των δεδομένων»).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, συνιστούν ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η οποία χρήζει αυξημένης προστασίας εξαιτίας του εμπιστευτικού και ευαίσθητου χαρακτήρα τους.

β. Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνίσταται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679-GDPR) και του Ν. 4624/2019.

γ. Σε ποιες περιπτώσεις, με ποιο τρόπο και με ποιο σκοπό συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο στις περιπτώσεις και αποκλειστικά για τους σκοπούς, για τους οποίους χορηγείται η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας, καθώς και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ειδικώς από τις ισχύουσες διατάξεις. Προσωπικά δεδομένα περιέρχονται στην κατοχή μας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Κάθε φορά που απευθύνεστε στην Εταιρεία με φυσική παρουσία στην έδρα της ή αποστολή έντυπων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να λάβετε πληροφορίες για τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες ή να εξυπηρετηθείτε από το προσωπικό της.

ii. Στις περιπτώσεις που απευθύνεστε στην Εταιρεία στο πλαίσιο της συνεργασίας ή της ενδεχόμενης συνεργασίας (π.χ. αποστολή βιογραφικού σημειώματος) σας με αυτή.

iii. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα https://project151.gr/ ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας.

iv. Από τρίτα πρόσωπα, τα οποία αποτελούν συνεργάτες της Εταιρείας.

Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ιδίως με τη χρήση Cookies (βλ. κατωτέρω), πραγματοποιείται από την τελευταία μόνο κατόπιν συγκατάθεσης, η οποία παρέχεται με την επιλογή του σχετικού σημείου στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ειδικά για τα στοιχεία που παρέχονται με την αποστολή μηνυμάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με συμπλήρωση του σχετικού (μη προσυμπληρωμένου) τετραγωνιδίου. Η συγκατάθεση που παρέχεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρείται ανεπιφύλακτη. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται για τις ανάγκες και τους σκοπούς της εξυπηρέτησής σας από την Εταιρεία, όπως ιδίως την επικοινωνία και τη σύναψη συμφωνητικών μίσθωσης των διαμερισμάτων ή άλλων συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και για την πραγματοποίηση προωθητικών-διαφημιστικών ενεργειών με αποδέκτη εσάς.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρέχετε προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία με δική σας πρωτοβουλία (αποστολή e-mail, fax, βιογραφικών σημειωμάτων, επιστολών ή εγχείρηση εγγράφων κάθε είδους στο προσωπικό της εταιρίας), θεωρείται, ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τους σκοπούς που αναφέρονται ρητώς ή συνάγονται σαφώς από το περιεχόμενο των δηλώσεων ή/και των ενεργειών σας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται στην Εταιρεία από τρίτους, πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενου ελέγχου του δικαιώματος των τελευταίων να τα κοινοποιούν στην Εταιρεία. Η επεξεργασία στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους παρέχονται στην Εταιρεία με βάση τη συμφωνία μεταξύ αυτής και του τρίτου, σε καμία περίπτωση όμως για σκοπούς, για τους οποίους δεν έχει παρασχεθεί προς τον τρίτο συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Στις λοιπές περιπτώσεις, η λήψη και η επεξεργασία δεδομένων, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Η χρήση από τρίτους μέσων καταγραφής εικόνων και ήχου εντός ιδιοκτησιών της Εταιρείας απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, με την τήρηση όλων των νομίμων προϋποθέσεων και μόνο για λόγους προστασίας της Εταιρείας, του προσωπικού της και κάθε άλλου προσώπου που εισέρχεται στο κτήριο των διαμερισμάτων, χρησιμοποιείται κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, στο οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο τα αρμόδια στελέχη της εταιρίας και οι εξουσιοδοτημένοι προς αυτό εργαζόμενοι. Η διαβίβαση των δεδομένων, τα οποία καταγράφονται με τα μέσα αυτά, αποκλείεται για λόγους άλλους, πλην όσων προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. νόμιμη κοινοποίηση σε διωκτικές αρχές).

Η συγκατάθεση οποιουδήποτε υποκειμένου για την επεξεργασία από την Εταιρεία των προσωπικών του δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, δίδεται πάντοτε με σχετική ενέργεια του υποκειμένου (π.χ. συμπλήρωση τετραγωνιδίου, υπογραφή εγγράφου) και ποτέ με παράλειψη, από την οποία συνάγεται σιωπηρή συγκατάθεση. Σε καμία περίπτωση η συγκατάθεση δεν τίθεται ως προϋπόθεση για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, εκτός αν και στο μέτρο που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία εξαιτίας της φύσης και του περιεχομένου της σύμβασης.  

δ. Ποια ακριβώς προσωπικά δεδομένα τηρεί η Εταιρεία, ποιοι τα επεξεργάζονται και ποιοι κανόνες ακολουθούνται για την προστασία τους;

Η Εταιρεία τηρεί μόνο όσα προσωπικά δεδομένα μπορεί να λαμβάνει και να επεξεργάζεται κατά νόμιμο τρόπο. Μεταξύ των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικώς, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Δ.Τ., το κινητό και σταθερό τηλέφωνο, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την εξόφληση των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών, όπως ιδίως ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία σας διαφοροποιούνται ανάλογα με το λόγο, για τον οποίο σας παρέχονται υπηρεσίες από την Εταιρεία.  Προσωπικά δεδομένα συγγενικών ή φιλικών σας προσώπων λαμβάνονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία προς εξυπηρέτηση των αναγκών σας και μόνο μετά από ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους. Τα σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας και προστασίας τεχνικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στους διαδικτυακούς τόπους ευθύνης της εταιρίας αναλύονται στη συνέχεια. Για ενημέρωση σχετικά με τα ειδικά και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία, στα στοιχεία, τα οποία αναγράφονται στο τέλος του κειμένου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους εργαζομένους/συνεργάτες και στελέχη της Εταιρίας και αποκλειστικά για τους σκοπούς που χορηγούνται από εσάς ή προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Το προσωπικό της Εταιρείας είναι ενημερωμένο για την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αποτροπή περιστατικών παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνο από το προσωπικό, εντός του πλαισίου των ανατεθειμένων σε αυτό καθηκόντων και αποκλειστικά στο μέτρο που εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτους πραγματοποιείται μόνο αν και στο μέτρο που χορηγείται σχετική ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας ή συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος από τους προβλεπόμενους στις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι προτίθενται να τα αξιοποιήσουν για εμπορικούς σκοπούς ζητείται διακριτή συγκατάθεση. Ενδέχεται προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες μας, με σκοπό την επικαιροποίηση των μεθόδων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή και την προσαρμογή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μόνο στο μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 Όλοι ανεξαιρέτως οι τρίτοι, στους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα τηρούμενα από την Εταιρεία, δεσμεύονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας, καθώς και όρους που απαγορεύουν την επεξεργασία τους για σκοπούς, οι οποίοι διαφέρουν από αυτούς για τους οποίους τα χορηγήσατε στην Εταιρεία ή είναι αντίθετοι προς τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, οι τρίτοι δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας να μη διαβιβάσουν περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν. Η εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση εκ μέρους τρίτων των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και όσων προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, παραμένουν εμπιστευτικά. Η Εταιρία μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από παράνομη επεξεργασία τους για όσο χρόνο βρίσκονται στη διάθεσή της. Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων δεν υπερβαίνει τον αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους χορηγήθηκαν και σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα, το οποίο προβλέπεται στο νόμο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία (ζητήματα τεχνικού ενδιαφέροντος για το σύστημα διαχείρισης δεδομένων, το σύστημα ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης κτλ), μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία μας, στα αναγραφόμενα στο τέλος του κειμένου στοιχεία επικοινωνίας. 

ε. Ποια είναι τα δικαιώματά σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα;

Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν αναλυτικά τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς και τις βασικές αρχές του τρόπου άσκησής τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα ενημέρωσης για το είδος και το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και για τους σκοπούς της επεξεργασίας (δικαίωμα ενημέρωσης/πληροφόρησης). Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία, η οποία υποχρεούται να επαληθεύσει ή να διαψεύσει την εκ μέρους της επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και να παράσχει πληροφορίες για την τυχόν διαβίβαση των πληροφοριών προς τρίτους (δικαίωμα πρόσβασης). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τον περιορισμό των σκοπών, για τους οποίους η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως και να ανακαλέσετε πλήρως τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας). Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων προς άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μορφή αναγνώσιμη και επεξεργάσιμη, με ή χωρίς ταυτόχρονη διαγραφή τους από το αρχείο της Εταιρείας (δικαίωμα στη φορητότητα). Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στην με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία (δικαίωμα εναντίωσης). Δηλώνεται δε ρητώς, ότι αποκλείεται η λήψη αποφάσεων που σας αφορούν και παράγουν έννομα ή άλλα σημαντικά για εσάς αποτελέσματα από την Εταιρεία κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή, την αλλαγή, τη διόρθωση ή τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο μας. Επισημαίνεται, ότι ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση τα δικαιώματά σας αλλά και να αναφέρετε οποιοδήποτε περιστατικό σχετίζεται με προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τηρούνται από την Εταιρεία. Για τα σχετικά αιτήματα, όπως και για οποιοδήποτε άλλο αίτημα ή ερώτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή στα στοιχεία, τα οποία αναγράφονται στο τέλος του κειμένου.

ΙΙ. Ειδικότερες πληροφορίες για τους διαδικτυακούς τόπους της εταιρίας – Δήλωση αποποίησης ευθυνών/ Disclaimer

1.            Ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://project151.gr/) καθώς και κάθε σε κάθε άλλο διαδικτυακό τόπο της, όπως ιδίως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), είναι γενικής φύσης, δεν αποτελούν προσφορά για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης. Η εταιρεία δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων, ακόμη κι αν αυτά εμφανίζονται ως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

2.            Ευθύνη για τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks)

Στην ιστοσελίδα και στους διαδικτυακούς τόπους ευθύνης της εταιρίας ενδέχεται να περιέχονται υπερσύνδεσμοι για άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο των οποίων η Εταιρεία δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο. Για το λόγο αυτό, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών των ξένων προς την Εταιρεία ιστοσελίδων. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών είναι εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής τους. Οι υπάρχοντες στην παρούσα σελίδα υπερσύνδεσμοι ελέγχθηκαν για πιθανές παρανομίες κατά το χρόνο ανάρτησής τους. Ωστόσο, δεν είναι δυνατός έλεγχος του τυχόν αντίθετου προς τις ισχύουσες διατάξεις περιεχομένου άλλων ιστοσελίδων ανά πάσα στιγμή εκ μέρους μας, χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις για παραβάσεις του νόμου από άλλες ιστοσελίδες. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παράβαση θα προβούμε σε αφαίρεση των εν λόγω υπερσυνδέσμων από την παρούσα ιστοσελίδα.  

3.            Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε άλλου διαδικτυακού τόπου που διατηρεί ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η κοινοποίηση και κάθε είδους αξιοποίηση του περιεχομένου της, η οποία δεν είναι επιτρεπτή κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης της Εταιρείας. Η μεταφόρτωση και η αντιγραφή των στοιχείων της ιστοσελίδας αυτής επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση. Στο μέτρο που το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν προέρχεται από τον διαχειριστή της, ισχύουν οι διατάξεις για τα πνευματικά δικαιώματα των τρίτων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σημειώνεται, ότι θα πρέπει να γίνεται προσήκουσα χρήση των δεδομένων με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Σε περίπτωση παραβιάσεως των σχετικών δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την παύση και την αποτροπή τους.

4.            Σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία διατηρεί σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook (Πάροχος: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) προσφέρεται η επιλογή «Μου αρέσει» ή παρόμοια του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Για την πολιτική επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας μας στο Facebook και τη χρήση της ως άνω επιλογής «Μου Αρέσει» ή παρόμοιας υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων του Facebook μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:  https://www.facebook.com/privacy/explanation Επισημαίνουμε, ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως γνώση για τα την επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook, ούτε λαμβάνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω αυτού, χωρίς την προηγούμενη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας.

5. Πολιτική χρήσης «Cookies»

Τα Cookies αποτελούν μικρά τμήματα κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σε προγράμματα περιήγησης με σκοπό την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies, μετά τη χορήγηση της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής σας, η οποία λαμβάνει χώρα με την επιλογή «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», στο σύντομο ενημερωτικό μήνυμα, το οποίο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Τα Cookies δεν προκαλούν καμία ζημία στον υπολογιστή σας. Αντιθέτως, συμβάλλουν στο να είναι η ιστοσελίδα φιλικότερη προς το χρήστη, αποδοτικότερη και ασφαλέστερη. Τα περισσότερα από τα Cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτή την ιστοσελίδα είναι τα λεγόμενα Session-Cookies, τα οποία διαγράφονται μετά το τέλος της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Cookies, τα οποία παραμένουν στην τελική σας συσκευή και αποθηκεύονται σε αυτήν, παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας σε επόμενη επίσκεψή σας. Μπορούν όμως σε κάθε περίπτωση να διαγραφούν με αίτημά σας.

Μπορείτε να εισάγετε στον υπολογιστή σας ρυθμίσεις, οι οποίες σας ενημερώνουν για την τοποθέτηση των Cookies στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν τη χρήση Cookies μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, την αποδοχή Cookies σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις ή τον γενικό αποκλεισμό των Cookies, όπως και την αυτόματη διαγραφή τους με τον τερματισμό του προγράμματος περιηγήσεώς σας.

6. Αρχεία Server Log

Ο πάροχος της ιστοσελίδας συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες σε αρχεία Server – Log, οι οποίες διαβιβάζονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιηγήσεώς σας σε εμάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο σύστημα λειτουργίας
  • Διεύθυνση URL
  • Hostname του συνδεδεμένου υπολογιστή
  • Χρονικό σημείο της αιτήσεως στον πάροχο

Με τη χρήση αυτών των στοιχείων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Δεν διενεργείται κανένας συσχετισμός των στοιχείων αυτών με στοιχεία από άλλες πηγές. Επιφυλασσόμαστε ρητώς για τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων αυτών, όταν μας γνωστοποιηθούν συγκεκριμένα στοιχεία για παράνομη χρήση τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

151 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βασ. Σοφίας 124B, 115,26 Αθήνα
Τηλ: 2107782557
[email protected]

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

151 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βασ. Σοφίας 124B, 115,26 Αθήνα
Τηλ: 2107782557
[email protected]